മാധ്യമം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സംഗമം

മാധ്യമം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സംഗമം 2019സംസ്ഥാന സംഗമം
🕑 2019 മെയ് 1 ബുധൻമലബാർ ചേംബർ ഒാഫ്​ കൊമേഴ്​സ്​ കോഴിക്കോട്

അജണ്ട
✅ റിപ്പോർട്ട് / കണക്ക് അവതരണം
✅ ‘സഹപ്രവർത്തകനൊരു വീട്’ പ്രഖ്യാപനം
✅ വിരമിച്ചവർക്ക് ആദരം
✅ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ശില്പികളോടൊപ്പം